FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.draciekarty.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu: Dragon Hearts s. r. o., Karola Adlera 1938/18, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02, Slovenská republika

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :


 
– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 


.......................................


– Dátum:


* Nehodiace sa prečiarknite.

Formulár odstúpenie od zmluvy - odkaz na stiahnutie 

This site is not part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.